Fishing Forum
Skip to Content


Fishing Forum > Kayak Fishing : Kayak Fishing General Board >

Caught Trophy Striper in my Yak

fishing fishing
Report Post | Register to Reply
Caught Trophy Striper in my Yak
http://youtu.be/e9z-04J6bgY